Festival Amazig DZ 2018

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 28 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ.
 

Tamazight Algier Garten 1

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵊⴰⵔⴱ ⴷⴻⴳ ⵉ, ⵍ’ⵃⴰⵎⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵉ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⴻⵙⵙⴻⵙ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⴻⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏ ⵜⴻⵡⵏⴰⴹⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵄⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵞⵞⵓⴽ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⵏⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵡⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵃⴰⴹⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ, ⵊⴰⴱⴰⵍⵉ ⵙⴰⵏⴰ, ⵜⵉⵎⵓⴽⴻⵍⵍⴼⴻⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵎⴰⵙⴰ ⵉ « ⴰⵒⵙ » ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ-ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⵅⵚⵓⵚ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵢⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵕⵎⵓⴹ-ⴰⵢⴰ ⵛⴰⵔⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⴰⵍⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ « ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⵧⵎ ». ⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵎⴻⵙⵀⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵙⵙⴻⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴻⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵡⵉⵙ -20 ⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

 

(Quelle: tamazight)

 

Tamazight Unterricht

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵖ ⵉⴷ ⵏ, « ⵀⵛⴰ » ⵡⴻⵊⵊⴷⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⴻⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ « ⵢⴻⵏⵏⴰⵕ » ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ. ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵏⴻⵙⵍⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵙⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

aps Tamazight 1

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵢⵉⵎⵓⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⴱⴻⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴼⴰⵜⵃ ⵏⵏⵓⵔ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⵡⴻⵏⵣⵓⵍ, ⵀ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⵓⴳ ⵙⴻⴳ 13 ⵖⴻⵔ 20 ⵓⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵃⵢⵉ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵛⵜⴰⵔⵣⵉ. ⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵛⴰⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ, ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵢⴻⴼⵙⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵙⵜ, ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴰⵖⵡⴰⵟⵟ, ⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ.

ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⵕⴻⵥⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵖⴻⵔ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ, ⵜⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⴻⵛⵇⵓⴼⵜ ⵏ "ⴰⵛⵃⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ".

ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵟⵟⴻⴱⵄⵜ-ⴰⵢ ⵀ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵍⵡⴰⵔⴰⵛⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵜⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⵔⴳⴻⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵅⵟⴻⵚⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴰⵡⵜⵜ. ⴰⵔⴻⵏ-ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵏⴰⴷⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⴰⴼⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔⵙⴻⵏ ⵓⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵡⵉⵙ-4 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵣⵓⵍ.

ONU Tamazight 1

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵇⵇⵎⴻⵏ ⴰⵥⴰⵕ , ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⵢⴻⵎⴳⴰⴷⴰⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵜⴰⵣⴰⵔⴰⵣⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵛⵔⵉⵙⵜⵉⵏⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ.

"ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⴷⵓ ⴷⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵇⵎⴻⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⴰⵎⴳⴰⴷⵓ", ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 70 ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ).

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ), ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵛⴰⵔⴻⴽ-ⴰⴳⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴷ ⴰⵖⴻⵔⴹⴰⵏ ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵉⵏ".

ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴼⵓⴷ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ.

Tamazight Filmfestival 1

 

ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ- ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ-23 ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵀ ⴰⴷ ⵎⵣⴰⴳⵣⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵡⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⴷⴰⴼ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⵎⴻⵀⵔⴰⵊⴰⵏ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ. ⵓ ⵢⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉ. ⵎⴰⵏⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵊⴰⵔ ⵏ 17 ⵖⴻⵔ 22 ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵏⴻⵙⵍⴰ ⵙⵖⴻⵔ ⵜⴰⵏⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ.

ⵜⴰⵎⵣⴰⴳⵣ-ⴰⵢ ⵡⵉⵙ-14 ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵎⵓⵍ "ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵣⵉⴽ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ".

ⵓ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴻⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵕⴻⵣⵎⵉⵜ ⵏ ⵟⵟⴻⴱⵄⵜ-ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙⵔⴻⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴻⵏ ⴷ ⵉⵣⴻⴳⵔⴰⵔⴻⵏ, ⴷ 10 ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ, ⴷ 4 ⵏ ⵕⵓⵒⵓⵔⵜⴰⵊⴰⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵉⵇⴻⵏ, ⴷ 3 ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⵓⵙⵓⵎⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵃⵓⵔⵔⵓⴽⴻⵏ.

ⵓ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⴻⵀⵔⴰⵊⴰⵏ-ⴰ, ⵀ ⴰⴷ ⵎⵎⵓⴳⴻⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵏⵙⴻⵏ: "ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴳⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ" ⴷ "ⵜⵉⵡⴻⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⴻⵔ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⴷⵣⵉⵔⵉⵜ".

ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵎⵎⵓⴳⴻⵏⵜ ⵡⵉⵙ-4 ⵏ ⵍⵡⴰⵔⴰⵛⴰⵜ, ⵏⴻⵀⴻⵏⵜⵉⵏ: "ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵜⵓⵚⵉⴼⵜ ⵖⴻⵔ ⵚⵚⵓⴹ, ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵍⵎⴰⵏⴳⴰ, ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ".

ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⴻⵡⵡⴰⵔⴻⵏ ⵜⵓⴷⴻⴼ ⴰⴽ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ-ⵜ "ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ-ⴷⴰⵛⵔⴻⵜ". ⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙⵔⴻⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⴷⵔⴰⵄ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ, ⵍⵉⵔⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵔⴰⵜⴻⵏ, ⴱⵓⵣⴳⴻⵏ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ.

ⵓ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴻⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⵅⵜⵉⵎⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⵛⴻⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵙⴻⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ.

 


 

TIZI OUZOU - La date limite pour le dépôt des films devant participer au Festival culturel national du film Amazigh (FCNFA) est fixée pour le 20 août prochain, a indiqué jeudi le commissariat du Festival.

Dans un communiqué, le commissariat du FCNFA annonce que la 14ème édition du festival du film Amazigh, placée sous le thème "Histoire et terroir : un passé pour l’avenir", se tiendra du 24 au 29 septembre prochain, appelant les cinéastes intéressés par la participation à ce concours à déposer leurs oeuvres cinématographiques "au plus tard le 20 août prochain".

Les participants à cette compétition peuvent choisir entre plusieurs catégories qui sont les films de fiction (court et long métrage), d’animation, documentaires, Jeunes talents (films d’animation en 3D), films doublés en Tamazight, et ceux se rapportant au thème du festival lui même. Le FCNFA récompense également les meilleures interprétations féminine et masculine.

En plus de cette compétition, il est également programmé durant la prochaine édition du FCNFA, un concours du meilleur scénario et de la meilleure sitcom en Tamazight d’une durée de 5 à 15 mn. Les intéressés sont invités à remettre leur production au plus tard le 20 août prochain, est-t-il précisé.

La 14ème  édition du FCNFA sera marquée par un riche programme comportant, entre autre, des hommages placés sous le thème "le cinéma algérien : le cinéma Amazigh, naissance et évolution", une exposition qui portera sur les affiches de cinéma et les coulisses de tournage, des ateliers sur les métiers du 7ème art et l’écriture d’un scénario et une master class de lecture critique d’un scénario.

Des journées d’étude sur le "cinéma Amazigh, bilan et perspectives à l’ère des TIC", "le Rôle du Cinéma Amazigh dans la transmission de l’Histoire de la révolution algérienne" et "le rôle des femmes dans la promotion du cinéma algérien" sont également prévues à cette occasion, où des films primés lors des précédentes éditons de ce festival, selon les organisateurs.

Le FCNFA qui sera organisé dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, s’est fixé pour objectif de "faire la rétrospective de toutes les éditions précédentes en vu d’établir un bilan et des perspectives qui permettront à cette manifestation de connaître un nouvel élan lors des prochaines éditions notamment la 15ème

prévue en décembre 2015 à Constantine", note le commissariat du Festival.

La date limite de dépôt des films pour participer à la 15ème édition qui se déroulera en décembre prochain à Constantine, est fixée pour le 17 octobre 2015, a-t-on ajouté.

 

 

(Quelle aps.dz/tamazight 1, aps.dz/culture 1)

British Concil XL

 

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ - ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵉⵡⴻⴼⴼⴻⵕ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵏ, ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⴻⴼⵙⴻⵔⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵜⴰⵏⴻⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⴻⵖⵔⵓⵉⴷⵣⵉⵔⴻⵢⴻⵏ. ⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵏⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⴱⵍⴻ.

ⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴼⴻⵙⴽⴰ ⵏ ⵡⴻⴱⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵥⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ "ⵔ ⴷ ⵙⵛⵀ". ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵕⵓⵃ ⵖⴻⵔ ⵏⴻⵣⵣⴻⵀ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ. ⴰⵏⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ-ⴰⵢⴰ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ, ⵉⴷ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ. ⵓ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴷ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ, ⴷ ⵜⴻⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵍⴰⴽ ⴷⵉ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ.

ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⴱⵍⴻ, ⵢⴻⵥⵔⴰ ⵜⴰⵇⴻⴷⵄⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ. ⵡⴰⵢ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ "ⵜⴰⴼⵏⴰ" ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ.

Mali Tamazight XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵉⵏⵢ ⵜⵧⵓⵔé, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵕ-ⵉⵏⴻⵙ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵍⴰⵄⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

"ⵏⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⴻⵢⵣⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵉⵏⵢ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ ⴳⴻⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵔⴻⴱⴱⵓⵢⴰⵄ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ.

"ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵕⴰⵎ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ-ⴰⴳⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴷ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵕ-ⵉⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵎⵄⵉⵡⵏⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⵍⵉ.

ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ "ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ (ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ) ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵖⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵖⴻⵔ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ".

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction