Libyen Tamazight XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ (ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ) ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵛⴰⵡⴰⵕⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ, ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ (ⵍⵎⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵍ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵟⵟⴰⵇ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ (ⵇⵜⴰⵔⵃⴻⵏ-ⴷ) ⴰⵏⵡⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⵏ (ⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⴰⵜ) ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ-ⴰ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ » ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵟ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ (ⵉⵇⵜⵉⵔⴰⵃ) ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵉⵏ (ⵇⴰⵔⴰⵔⴰⵜ) ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ, ⵙ ⵚⵚⵡⴰⴱ ⴷ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ (ⵎⴻⵙ’ⵓⵍⵉⵢⵢⴰ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

ⴰⵏⴻⵟⵟⴰⵇ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵔⴻⵄ ⵜⵔⴻⵎⵎⵉⵖⵜ (ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ) ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ».

Tunesien Friedenspreis 1XL

 

ⵓⵙⵍⵓ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵃⴰⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴰⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵏⵧⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵉ "ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵃⴻⵇⵇⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 2011", ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵏⵧⴱⴻⵍ ⵜⴰⵏⵓⵕⴱⵉⵊⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ 2013, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵓ ⴱⴷⴰⵏ ⵏⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵓ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵡⴻⵔⵡⴰⵢ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ-ⴰⴳⵉ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜⵜ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⵜ), ⵉⵎⵄⴻⵍⵍⵎⴻⵏ (ⵓⵜⵉⵛⴰ), ⴰⵊⴻⵔⵔⵉⴷ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ (ⵍⵜⴷⵀ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵟⵓⵜⴻⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉⴹⵓⵍⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⴻⴼⵀⵉⵎⴻⵏ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ "ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ ⴰⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵔⵉⵔⴻⴱ", ⵉⴷ-ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ-ⴰⴳⵉ.

ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵔⵉⵔⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ "ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴼⴻⴷ ⵍⵇⴻⴷⴷ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⵉⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵙⴼⴰⵀⵎⴻⵏ ⵉⵏⵓⵔⴱⵉⵊⵉⵢⴻⵏ.

3859934a326e2c87d63665dfcdf6c509 XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ, ⵀⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴻⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⴱⵍⴰ ⴼⴰⵍⵓ, ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵏⴷⴰⵀ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ. ⵡⴰⵢ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵢⴻⴳⴷⴻⵔ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵔⵙ ⴷ ⵜⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴻⵖⵎⵉⵙ "ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⴻⴷ" ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⴱⵍⴰ ⴼⴰⵍⵓ, ⴷ ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ.

ⵓ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⴷⴰⵎ ⵜⴰⵎⵣⴰⴳⵣⴰ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵙⵙⵓⵇ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ "ⴰⵎⵄⵓⵟⵟⴻⵍ" ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⴻⴽⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⴰⵇⴻⴱ ⵏ ⴰⵍⵅⴰⴷⴰⵎⴰⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵎⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ. ⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵍⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵃⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵙⵍⵉⴷ ⴰⵙⴻⵜⵔⵉ ⵏ ⵓⵚⴻⵏⵏⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⵊⴻⵢⴻⵏ , ⵓ ⵏⴻⵀⵏⵉⵏ ⵜⵜⴻⵅⵍⵉⵚⴻⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵛⴻⵀⵔⵉⵜ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ

fbce18293084d3ac0d97e393ad7b6ff7 XL

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉ ⵏⴻⵄⵍⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵣⵔⴻⵡ, ⵉⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵟⴰⵚ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ 2016 ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ.

Tamazight Kinder Buch

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ - ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔⴻⵙⵙⴰⵎ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵄⵉⵙⴰⵡⵉ. ⴱⴰⴱ ⵏ 31 ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵙⵎⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵓⵣ, ⵙⵖⴻⵔ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⴰⵔⵓⴱⴱⴰ. ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2500 ⴻⵓⵔⵧ .ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴽⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⴻⵀⵔⴰⵊⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵜⵎⴻⵏⵢⴰ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙⴻⴳ 6 ⵖⴻⵔ 10 ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵉ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵏⴻⵙⵍⴰ ⵙⵖⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⵛⴻⵔⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⴻⵙⴽ-ⴰⵢⴰ.

0d1ec8a0d3f9348a4ead91877a2648e1 L

 

ⵟⴰⵔⴻⴼ - ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵜⵜⴰⵡⴰⴹⴻⵏ ⵡⵉⵙ-8248, ⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ-ⴰⵢⴰ, ⵢⵓⵙⵉ-ⴷ ⵙⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵚⴽⴰⵢ ⵏ 1292 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵜⴻⵜⵎⴻⵔ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⴱⵇⴰ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵙ-36 ⵎⴻⵍⵢⴰⵔ ⴷⴰ. ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⴻⵜ, ⴷ ⵡⴻⵜⴼⴻⵔⵀⴻⴹ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵖⴻⵔ 31 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ. ⵓ ⵀ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵅⴷⵎⴻⵏ ⵡⵉⵙ-3000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction