0d1ec8a0d3f9348a4ead91877a2648e1 L

 

ⵟⴰⵔⴻⴼ - ⵀ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵜⵜⴰⵡⴰⴹⴻⵏ ⵡⵉⵙ-8248, ⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵅⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ-ⴰⵢⴰ, ⵢⵓⵙⵉ-ⴷ ⵙⴷⴻⴼⴼⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵚⴽⴰⵢ ⵏ 1292 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵜⴻⵜⵎⴻⵔ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵍⴰⴱⵇⴰ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵙ-36 ⵎⴻⵍⵢⴰⵔ ⴷⴰ. ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵍⴰⵃⴻⵜ, ⴷ ⵡⴻⵜⴼⴻⵔⵀⴻⴹ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵖⴻⵔ 31 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ. ⵓ ⵀ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵅⴷⵎⴻⵏ ⵡⵉⵙ-3000 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction