Tamazight Kinder Buch

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ - ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔⴻⵙⵙⴰⵎ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵄⵉⵙⴰⵡⵉ. ⴱⴰⴱ ⵏ 31 ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵙⵎⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵓⵣ, ⵙⵖⴻⵔ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⴰⵔⵓⴱⴱⴰ. ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2500 ⴻⵓⵔⵧ .ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴽⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⴻⵀⵔⴰⵊⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ-ⵜⵎⴻⵏⵢⴰ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵀ ⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙⴻⴳ 6 ⵖⴻⵔ 10 ⴽⵜⵓⴱⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵉ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵏⴻⵙⵍⴰ ⵙⵖⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⵛⴻⵔⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⴻⵙⴽ-ⴰⵢⴰ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction