3859934a326e2c87d63665dfcdf6c509 XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⴻⵢⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ, ⵀⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⴻⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⵍⴰⵖⴰ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⴱⵍⴰ ⴼⴰⵍⵓ, ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵏⴷⴰⵀ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ. ⵡⴰⵢ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵢⴻⴳⴷⴻⵔ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵓⴷⴰ ⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⵉⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵔⵙ ⴷ ⵜⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴻⵖⵎⵉⵙ "ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⴻⴷ" ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵚⵉⵡⴻⴹ ⵙ ⵓⴼⴰⵍⵓ ⵏⵉⵖ ⴱⵍⴰ ⴼⴰⵍⵓ, ⴷ ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ.

ⵓ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⴷⴰⵎ ⵜⴰⵎⵣⴰⴳⵣⴰ, ⴷⴻⴳ ⵉ ⵙⵙⵓⵇ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵊⴻⵔⵔⴻⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ "ⴰⵎⵄⵓⵟⵟⴻⵍ" ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵢⴻⴽⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵟ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⴰⵇⴻⴱ ⵏ ⴰⵍⵅⴰⴷⴰⵎⴰⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵎⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵉⴷ. ⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵍⴰⴽ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵍⴻⵃⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵙⵍⵉⴷ ⴰⵙⴻⵜⵔⵉ ⵏ ⵓⵚⴻⵏⵏⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⵊⴻⵢⴻⵏ , ⵓ ⵏⴻⵀⵏⵉⵏ ⵜⵜⴻⵅⵍⵉⵚⴻⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵛⴻⵀⵔⵉⵜ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction