Tunesien Friedenspreis 1XL

 

ⵓⵙⵍⵓ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵃⴰⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴰⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵏⵧⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵉ "ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⵃⴻⵇⵇⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 2011", ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵏⵧⴱⴻⵍ ⵜⴰⵏⵓⵕⴱⵉⵊⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ 2013, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵓ ⴱⴷⴰⵏ ⵏⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵓ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵡⴻⵔⵡⴰⵢ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ-ⴰⴳⵉ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜⵜ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⵜ), ⵉⵎⵄⴻⵍⵍⵎⴻⵏ (ⵓⵜⵉⵛⴰ), ⴰⵊⴻⵔⵔⵉⴷ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ (ⵍⵜⴷⵀ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵟⵓⵜⴻⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉⴹⵓⵍⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⴻⴼⵀⵉⵎⴻⵏ.

ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ "ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ ⴰⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵔⵉⵔⴻⴱ", ⵉⴷ-ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ-ⴰⴳⵉ.

ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵔⵉⵔⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ "ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴼⴻⴷ ⵍⵇⴻⴷⴷ ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⵉⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵙⴼⴰⵀⵎⴻⵏ ⵉⵏⵓⵔⴱⵉⵊⵉⵢⴻⵏ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction