Libyen Tamazight XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ (ⵍⵃⵓⴽⵓⵎⴰ) ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵛⴰⵡⴰⵕⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵉ ⴼⴻⵔⵔⵓ, ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ (ⵍⵎⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵍ) ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵟⵟⴰⵇ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ (ⵇⵜⴰⵔⵃⴻⵏ-ⴷ) ⴰⵏⵡⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⵏ (ⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⴰⵜ) ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ-ⴰ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴷⵉⵎⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ » ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵟ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ (ⵉⵇⵜⵉⵔⴰⵃ) ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵉⵏ (ⵇⴰⵔⴰⵔⴰⵜ) ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴷⴻⵇⵇⴻⵇ, ⵙ ⵚⵚⵡⴰⴱ ⴷ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ (ⵎⴻⵙ’ⵓⵍⵉⵢⵢⴰ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

ⴰⵏⴻⵟⵟⴰⵇ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵔⴻⵄ ⵜⵔⴻⵎⵎⵉⵖⵜ (ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ) ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ».

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction