Mali Tamazight XL

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵉⵏⵢ ⵜⵧⵓⵔé, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵕ-ⵉⵏⴻⵙ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵍⴰⵄⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

"ⵏⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⴻⵢⵣⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵉⵏⵢ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ ⴳⴻⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵔⴻⴱⴱⵓⵢⴰⵄ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ.

"ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵥⵕⴰⵎ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ-ⴰⴳⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴷ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵕ-ⵉⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵎⵄⵉⵡⵏⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⵍⵉ.

ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ "ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴳⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ (ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ) ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵖⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵖⴻⵔ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ".

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction