British Concil XL

 

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ - ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵉⵡⴻⴼⴼⴻⵕ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵏ, ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⴻⴼⵙⴻⵔⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵜⴰⵏⴻⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⴻⵖⵔⵓⵉⴷⵣⵉⵔⴻⵢⴻⵏ. ⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵏⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⴱⵍⴻ.

ⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴼⴻⵙⴽⴰ ⵏ ⵡⴻⴱⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵥⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ "ⵔ ⴷ ⵙⵛⵀ". ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵕⵓⵃ ⵖⴻⵔ ⵏⴻⵣⵣⴻⵀ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ. ⴰⵏⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ-ⴰⵢⴰ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ, ⵉⴷ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ. ⵓ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴷ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ, ⴷ ⵜⴻⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵍⴰⴽ ⴷⵉ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ.

ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⴻⴼⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⴱⵍⴻ, ⵢⴻⵥⵔⴰ ⵜⴰⵇⴻⴷⵄⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ. ⵡⴰⵢ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵏⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ "ⵜⴰⴼⵏⴰ" ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction