ONU Tamazight 1

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵇⵇⵎⴻⵏ ⴰⵥⴰⵕ , ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⵢⴻⵎⴳⴰⴷⴰⵏ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵜⴰⵣⴰⵔⴰⵣⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵛⵔⵉⵙⵜⵉⵏⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ.

"ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⴷⵓ ⴷⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵇⵎⴻⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵛⴰⵔⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⴰⵎⴳⴰⴷⵓ", ⵉⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 70 ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ).

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ (ⵧⵏⵓ), ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵍ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵛⴰⵔⴻⴽ-ⴰⴳⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴷ ⴰⵖⴻⵔⴹⴰⵏ ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵉⵏ".

ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴼⵓⴷ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction