aps Tamazight 1

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵢⵉⵎⵓⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⴱⴻⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴼⴰⵜⵃ ⵏⵏⵓⵔ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵡⵉⵙ-ⵙⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⵡⴻⵏⵣⵓⵍ, ⵀ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵎⵓⴳ ⵙⴻⴳ 13 ⵖⴻⵔ 20 ⵓⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵃⵢⵉ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵛⵜⴰⵔⵣⵉ. ⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵛⴰⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ, ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵢⴻⴼⵙⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵙⵜ, ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴰⵖⵡⴰⵟⵟ, ⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ.

ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⵕⴻⵥⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵖⴻⵔ ⵜⴻⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ, ⵜⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⴻⵛⵇⵓⴼⵜ ⵏ "ⴰⵛⵃⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ".

ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵟⵟⴻⴱⵄⵜ-ⴰⵢ ⵀ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵍⵡⴰⵔⴰⵛⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵜⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⵔⴳⴻⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵅⵟⴻⵚⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴼⴰⵡⵜⵜ. ⴰⵔⴻⵏ-ⴰⵙ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵏⴰⴷⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⴰⴼⴻⵏ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔⵙⴻⵏ ⵓⵖⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵡⵉⵙ-4 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵣⵓⵍ.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction