Tamazight Unterricht

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴻⵖ ⵉⴷ ⵏ, « ⵀⵛⴰ » ⵡⴻⵊⵊⴷⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴼⴻⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ « ⵢⴻⵏⵏⴰⵕ » ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ. ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵏⴻⵙⵍⴰ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵙⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉⵜⵍⴰⵜⴻⵢⴻⵏ, (ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴻⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵜ). ⵓ ⵢⴻⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵊⴻⵎⵍⵉ ⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵉ. ⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵄⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵖⴻⵔ, ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⴼⴻⵙⴽ-ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵙⵙⴱⴰⵢⴻⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵎⴻⵙⵉⵔⵜ-ⴰⵢⴰ. ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎ 12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵕ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵛⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ.

ⵓ ⵢⵓⵙⵉ-ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ-ⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵉⵜ ⴷ ⵜⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵅⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴼⵙⴻⵔ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

 

(ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ APS)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction