Tamazight Algier Garten 1

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵊⴰⵔⴱ ⴷⴻⴳ ⵉ, ⵍ’ⵃⴰⵎⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵉ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⴻⵙⵙⴻⵙ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵙ ⵍⵎⵓⵏⴰⵙⴱⴻⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏ ⵜⴻⵡⵏⴰⴹⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵄⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵞⵞⵓⴽ, ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⵏⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵡⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵃⴰⴹⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ. ⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵡⴻⴹⴹⵃⴻⴷ, ⵊⴰⴱⴰⵍⵉ ⵙⴰⵏⴰ, ⵜⵉⵎⵓⴽⴻⵍⵍⴼⴻⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵎⴰⵙⴰ ⵉ « ⴰⵒⵙ » ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ-ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵙⵔⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⵅⵚⵓⵚ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵢⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵕⵎⵓⴹ-ⴰⵢⴰ ⵛⴰⵔⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴻⵣⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⴰⵍⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ « ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⵧⵎ ». ⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵎⴻⵙⵀⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵙⵙⴻⵙ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵀ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴻⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵡⵉⵙ -20 ⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

 

(Quelle: tamazight)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction