Festival Amazig DZ 2018

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 28 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ.
 
ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵎⴰⵛⴰ ⵡⵅⵅⵔⵏ-ⵜⵜ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
ⵖⵜⵙⵏ ⴰⴷ ⵡⵅⵅⵔⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵖⵍⵉ ⴷ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴳ ⵢⵓⵡⴹ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵎⵙⵏⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ (ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 1917).
 
ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵎⴰⵀⵉⵓⵓⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵙⴹⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⵖⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⴱⵃⵏ ⵟⴰⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵜⵡⴰⵍⵉ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵢⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ 7 ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ. ⵟⵉⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴼⵔⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⵉⵓⵓⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ. ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⴳⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⵙⵔⵙⵏ-ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⴰⴱⵉⵜ.

 

(ⴰⵖⵯⴰⵍⵓ APS)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction